Katrin Napkin white 33×33 2-ply 1/8
95774

Katrin Napkin cream 33×33 2-ply 1/8
95972

Katrin Napkin raspberry 33×33 2-ply 1/8
7073

Katrin Napkin cocoa 33×33 2-ply 1/8
6779